Kunskapsbank
VALIDERING
Vad är validering?
Validering innebär att en persons kunskaper, förmågor och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt oavsett hur, var eller när de förvärvats. Kvalifikationerna dokumenteras sedan enligt myndigheten för yrkeshögskolan och branschens riktlinjer och kan användas för studier eller arbete.
Vad är reell kompetens?
Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test.
Hur vet man att innehållet är det som verkligen är aktuellt?
En utvald grupp representanter från både stora och små textilföretag har tillsammans arbetat fram vilka områden som är kritiska och gemensamma för yrkeskvalifikationen. Kompetenser inom varje område har sedan noga definierats i kunskapsmatriser.
Hur går en validering till?
Kravet är att kontrollera att de kunskaper, förmågor och kompetenser som är med i kvalifikationen. Detta kan göras på många olika sätt men vanligast är en blandning av frågor och praktiska prov. 
FÖR FÖRETAG
Behöver ni gör en inventering av kompetens i ert företag?
En kvalifikation tas fram av branschens parter i form av organisationer, företag och fackföreningar. Branschvalideringssystemet äger den och har ansvar för att den är aktuell.
Hur används en yrkeskvalifikation?
En yrkeskvalifikation kan användas på flera sätt. Den är nödvändig som underlag att göra en validering mot. Den utgör underlag för att beställa och planera hela eller delar av utbildningar. Den underlättar arbetet med strategisk kompetensförsörjning och många fler områden.
Vad är SeQF?
SeQF är ett nationellt system som styr hur kvalifikationer utformas för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är Sveriges del i ett europeiskt system (EQF) som underlättar hantering av kvalifikationer i arbetsliv och utbildning. Systemet är grundat på att kvalifikationerna uttrycks i form av läranderesultat. Med andra ord så är det vad man kan som är viktigt och inte på vilket sätt man fått förmågan.
Varför ska branschen validera sin personal?
Det är branschen som bäst kan beskriva vilka förmågor som skapar en yrkesroll. Ett samarbete i de här frågorna mellan olika branscher, utbildare och myndigheter är nödvändigt för att effektivt hantera försörjning av kompetenta medarbetare som krävs för konkurrenskraftig produktion.
Finns det textila utbildningar till de kvalifikationer som tas fram?
Nej, idag finns det inte några. Orsakerna till det är många men det är konstaterat att det finns behov att täcka. Med ett från branschen tydligt krav så är det betydligt lättare att skapa en utbildning.
Varför använder sig textilbranschen valideringen för Industriteknik BAS?
I den så täcks ett antal generella kompetenser som är gemensamma för alla tillverkande industrier. Genom att delta i Svensk Industrivalidering så delar vi arbetet med många andra vilket ger ett snabbare och mer fokuserat arbete på de delar som rör textil. 
Vad är en utbildningsmodul?
De delkvalifikationer som skapar yrkeskvalifikationen kan användas i andra kvalifikationer men skapar också en avgränsning för ett utbildningspaket, en modul. 
Vad är fördelen med utbildningsmoduler?
Med ett modultänkande så underlättas hantering av t.ex. kompletteringsutbildningar. Samarbete mellan branscher som har likartade (eller t.o.m. gemensamma) yrkesroller gynnas också.
Hur beskrivs en kompetens?
Den beskrivs genom att beskriva vilka färdigheter och kunskaper som behövs för att kompetensen/förmågan ska finnas. 
Varför ska man kartlägga det man kan?
Fokuset på läranderesultat och inte på vilket sätt den enskilde lärt sig gör att det man kan är det viktigaste. 

Besök oss

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Ring oss

0735-25 24 36

Maila oss

info@kompetensslussen.se